Budite se svako jutro i odlazite na posao sa istom mišlju – kad će te penzija. Iako je tačno određivanje visine penzije nemoguće izračunati sve dok zahtev za odlazak ne podnesete PIO fondu, većina građana posle 20-30 godina staža krene da kalkuliše koliku penziju može da očekuje.

Sponsored links:

PIO fond vas informiše o tome kako da podnesete zahtev za penziju, kada stičete uslov za prevremenu penziju, kako vam se obračunava beneficirani radni staž, a koliko godina radnog staža morate minimum da ispunite da biste ostvarili pravo na penziju.

KAKO DA IZRAČUNAM KOLIKA ĆE MI PENZIJA BITI?

Kada uđete u bilo koji onlajn kalkulator za računanje penzije, traži vam se lični koeficijent. Pretpostavljamo da niste upućeni šta to tačno predstavlja. Godišnji lični koeficijent predstavlja zaradu iz svake godine koja se dovodi u odnos prema prosečnoj godišnjoj zaradi na teritoriji Republike (podatak Republičkog zavoda za statistiku). Od 1. 1. 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. godine u bruto iznosu.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Zbir godišnjih ličnih koeficijenata deli se sa periodom za obračun, a to je ukupan broj meseci i dana za koje je ostvarena zarada, i dobija se lični koeficijent. Lični koeficijent množi se ukupnim penzijskim stažom, odnosno stažom za obračun, decimalno izraženim i dobija se lični bod. Lični bod množi se s vrednošću opšteg boda, važećeg na dan sticanja prava, izraženog u dinarima (opšti bod se usklađuje dva puta godišnje, kao i penzije i u ovom momentu iznosi 724,66 dinara ) i dobija se iznos penzije na dan sticanja prava.

KOLIKO GODINA RADNOG STAŽA JE MINIMUN POTREBNO ZA PENZIJU?

U zavisnosti od dužine staža osiguranja i visine uplaćenih doprinosa direktno zavisi iznos obračunate penzije. Za sticanje prava na starosnu penziju potrebno je najmanje 15 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi. U slučaju invalidske penzije uslov je minimum pet godina staža osiguranja, odnosno i manje u posebnim slučajevima – osiguranik kod koga je invalidnost, prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, nastala do navršene 20. godine života, stiče pravo na invalidsku penziju ako ima 1 godinu staža osiguranja;

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Kad je invalidnost nastala do navršene 25. godine života, pravo na invalidsku penziju se stiče ako do nastanka invalidnosti ima najmanje 2 godine staža osiguranja, odnosno kad je invalidnost nastala do navršene 30. godine života, uslov je da do nastanka invalidnosti ima najmanje 3 godine staža osiguranja.

AKO IMATE 20 GODINA RADNOG STAŽA I PLATU OD 40.000

Pod predpostavkom da je osiguranik primao za ceo radni staž zaradu u nivou prosečne zarade u Republici, za 20 godina staža osiguranja penzija bi iznosila oko 15.000 dinara. Što je veća zarada u odnosu na prosečnu zaradu u Republici i što je ostvario više godina staža osiguranja, to će i iznos penzije biti veći.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

BENEFICIRANI RADNI STAŽ

U slučaju beneficiranog staža, svakih 12 meseci efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, računa se najviše kao 12, 14, 15, 16 ili 18 meseci staža osiguranja. Radna mesta, odnosno poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak i način za njihovo utvrđivanje, kao i stepen uvećanja staža osiguranja utvrđuju ministarstvo nadležno za te poslove, kao i ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

INVALIDSKA PENZIJA

Radnu sposobnost osiguranika organi veštačenja Fonda cene prema njegovom zdravstvenom stanju, a nalaze, ocene i mišljenja donose na osnovu pregleda, tj. na osnovu neposrednog uvida u stanje zdravlja osiguranika i na osnovu relevantne medicinske dokumentacije. Zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (koji se može dobiti u filijali Fonda ili odštampati sa sajta www.pio.rs,) zajedno sa Predlogom za utvrđivanje invalidnosti na obrascu 1 koji daje ordinirajući lekar i sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom podnosi se nadležnoj filijali Fonda PIO.

Budući da je osnov ostvarivanja prava na invalidsku penziju zdravstveno stanje osiguranika, neophodno je priložiti adekvatnu medicinsku dokumentaciju, a kako je uslov za ostvarivanje prava i radni staž, neophodno je da se obezbedi i ostala dokumentacija kojom se potvrđuje efektivan staž. Spisak potrebne dokumentacije nalazi se na obrascu zahteva koji svaki osiguranik mora da popuni.

Uz popunjen zahtev za invalidsku penziju, potrebno je dostaviti minimum dokumentacije koju osiguranik mora sam da priloži, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a ostala potrebna dokumenta, Fond PIO, kao i svi državni organi, ustanove i institucije kojima su poverena javna ovlaćšenja, imaju obavezu da međusobno razmenjuju, bez posredovanja stranaka, kako bi građanima omogućili da brzo i efikasno ostvare i zaštite svoja prava i interese.

Dakle, osiguranik koji podnosi zahtev Fondu za ostvarivanje prava na penziju više ne mora da dostavlja dokaze potrebne za ostvarivanje prava o kojima se vode službene evidencije. To znači da filijale Fonda, na lokalnom nivou, obezbeđuju dokaze kroz direktnu saradnju sa Poreskom upravom, Nacionalnom službom za zapošljavanje, MUP-om, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Vojnim odsekom, matičnim uredima u lokalnim samoupravama, gradskim arhivima i ostalim državnim institucijama.

Građanin mora da obezbedi dokaze koji se odnose na radni staž, na inostrani staž, na školsku potvrdu ili medicinsku dokumentaciju, a sve ostalo obezbeđuju filijale Fonda, bez posredovanja samog građanina, osim u situacijama kada se podnosilac zahteva pisano izjasni da će sam obezbediti određene dokaze.

Zakon propisuje kontrolni pregled u roku do tri godine za sve korisnike koji ostvare pravo na invalidsku penziju, a izuzetak su oni korisnici čije je zdravstveno stanje takvo da ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Poziv se dostavlja najviše u dva pokušaja, a ukoliko se korisnik ne odazove ponovljenom pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

PREVREMENA PENZIJA

Uslov za prevremenu starosnu penziju za žene osiguranike u 2016. godini su 55 godina života i 37 godina staža osiguranja, a za muškarce 55 godina i 8 meseci života i 40 godina staža osiguranja. Uslov za prevremenu starosnu penziju za žene osiguranike u 2017. godini podiže se na 55 godina i 8 meseci života i 37 godina i 6 meseci staža osiguranja, a za muškarce na 56 godina i 4 meseca života i 40 godina staža osiguranja. Uslovi za prevremenu starosnu penziju podizaće se do 2024. godine, kada će biti izjednačeni za žene i muškarce – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja. Takođe na sajtu PIO fonda OVDE možete izračunati visinu penzije.

(Izvor: Telegraf.rs)